W 2023 r. mieszkańcy powiatu garwolińskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie: w Garwolinie, Pilawie, Łaskarzewie lub Żelechowie oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Łaskarzewie.

 

Rejestracja w celu uzyskania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - numer telefonu - 25 684 25 47

Numer telefonu do rejestracji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 25 684 25 47

Osoby, które po raz pierwszy będą chciały skorzystać z usług Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
powinny zarejestrować się do jednego z Punktów NPP pod ww. numerem telefonu

Ważne! Infolinia czynna od poniedziałku - do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Garwolińskim

Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz numery telefonów i harmonogram dyżurów w 2023 r. wyglądają następująco:

1. Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
parter, pokój nr 029
tel. (25) 684 25 46

Harmonogram dyżurów: 

Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 12.00
Środa  12.00 – 16.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 08.00 - 12.00

2. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie
ul. Al. Wyzwolenia 158
tel. (25) 685 61 10 wew. 30

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 –16.00
Piątek 9.00 – 13.00

3. Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Rynek 1
tel. (25) 754 11 44
Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 12.00

 

4. Urząd Miasta Łaskarzew
ul. Duży Rynek 32
te. 663 148 248

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 7.00 - 11.00
Wtorek 7.00 - 11.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 12.30 - 16.30
Piątek 12.30 - 16.30

Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
  • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowo-administracyjnym lub sądowym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
    w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
  • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W 2020 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje nieodpłatną mediację.

Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Obowiązki informacyjne prawnika

W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Garwolińskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu garwolińskiego.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna pdf 200.51 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 styczeń 2023 12:13 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 luty 2023 08:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 luty 2023 09:00 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 luty 2023 09:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 08:48 Administrator