Raport o stanie powiatu, strategie rozwoju i programy powiatowe

Strategia rozwoju oznacza sposób wyznaczania celów, kierunków i metod działania w sytuacji zachodzących zmian. Jest to ciągły proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie skutecznych sposobów działania. Strategia ustala hierarchię celów, podporządkowuje działania doraźne celom długookresowym oraz dostarcza podstaw do racjonalnego działania.

Elektromobilność to ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym, a także odpowiedź na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Zastosowanie nowych rozwiązań uwarunkowane jest wymogami środowiskowymi i klimatycznymi.
Strategia umożliwi w pełni wykorzystanie istniejących możliwości i pozwoli budować przewagę konkurencyjną powiatu.

Celem dokumentu jest wskazanie problemów zdiagnozowanych na terenie Powiatu Garwolińskiego z zakresu e-mobilności oraz stworzenie koncepcji związanych z szeroko pojętym ograniczeniem emisyjności komunikacyjnej.

Opracowanie Strategii wynika z regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która określa, w jaki sposób stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie alternatywnych paliw w sektorze transportowym w Polsce.

Nadrzędnym celem opracowania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do roku 2030” (dalej POŚ) jest przeprowadzenie analizy obecnego stanu środowiska naturalnego powiatu oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.

RAPORT O STANIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Raport o stanie powiatu Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Garwolińskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu garwolińskiego